N65


Bert van Dijk

Ontwikkelaar van PIM concept voor projectversnelling

De N65 is een rijksautoweg dwars door Vught en Helvoirt. PIM ondersteunde Rijkswaterstaat bij de planstudiefase om de weg deels te verdiepen. Later werd op verzoek van ProRail het DO in het PIM-platform integraal en in detail getoetst.

Rijksweg De N65 dwars door Vught en Helvoirt gaf veel hinder voor de omgeving. De provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat besloten dat de N65 wordt verdiept en dat de lokale wegen en fietspaden ernaast komen te liggen. De ruimte werd daardoor erg schaars. ProRail werkte parallel aan een plan voor verdieping van het spoor en nam de N65-spoorkruising mee. De afstemming op het gebied van geluidsvoorzieningen, grondverwerving, bewonerswensen en ontwerp gebeurde voornamelijk met het mailen van documenten en kaarten (pdf’s). De projectmanager voorzag dat door de vele raakvlakken informatiemanagement een groot probleem zou worden en besloot de PIM-aanpak toe te passen. PIM.info ondersteunt met de PIM-aanpak de planstudiefase, waarin keuzes worden gemaakt over verkeersstromen, geluid, grondverwerving, bouwwijze et cetera. Pal voor de stuurgroepvergadering, waarin het Ontwerp Tracé- besluit moet worden vastgesteld, verzoekt ProRail het laatste ontwerp in het PIM-platform integraal en in detail te toetsen. Daaruit bleek dat de plannen niet aansloten. PIM.info kon binnen enkele uren achterhalen waar de fout vandaan kwam. Deze fout kon nog worden hersteld, waar- door kostbare bouwtechnische en juridische problemen zijn voorkomen. Door de complexiteit in projecten komt dit soort fouten vaak voor. Meestal worden ze te laat opgemerkt en moet een deel van het ontwerp en de onderzoeken worden overgedaan, met als gevolg veel vertraging en extra onderzoekskosten. Met de PIM-aanpak worden fouten sneller en eerder opgemerkt.

Een buitenkansje

Bij de N65 kwam nog een fout naar voren, één die kansen bood. Bij de toetsing van het ontwerp van de nieuwe weg op de bestaande situatie bleek dat er aan beide kanten van de weg nog circa 5 meter ruimte over was. Deze ruimte was al in eigendom van de gemeente en had ook al de bestemming ‘weg’, maar was bij het ontwerpen over het hoofd gezien. Op een locatie waar ruimte heel schaars was! Dat gaf het project meer lucht. Het plan werd dezelfde dag aangepast en de volgende dag door B&W vastgesteld zonder dat er door omwonenden bezwaar is gemaakt.

Inzet PIM-platform

Bij het project N65 wordt de PIM-aanpak ten volste benut. Omgevingsmanagers gebruiken het PIM-platform om bewoners juist en helder te informeren. Op informatieavonden zien bewoners direct wat de consequen ties zijn van plannen voor hun situatie. Bij een WOB-verzoek waarin alle verkeerscijfers werden gevraagd, worden simpelweg alle kaartlagen met verkeerscijfers binnen een paar dagen in de openbare PIM-omgeving gezet. Tijdens de bouwaanbesteding is het PIM-platform de visuele dataroom voor de aannemers die willen inschrijven. De essentie van alle ruimtelijke onderzoeken en ontwerpen zijn in samenhang uitgeserveerd, inclusief alle achterliggende documenten en data.

Raad van State goed geïnformeerd

Bij vrijwel elk project met grote belangen gaat wel iemand naar de Raad van State. Dat is ook hun goed recht om een rechter te vragen of de overheid een wettelijk correct besluit heeft genomen. Zo ook bij het project N65 door Vught en Helvoirt. Bij dit project is de Raad van State bij de beroepsgang volledig via het PIM-platform geïnformeerd. Hun onderzoeksambtenaren van de StAB (stichting advisering Bestuursrechtspraak) kregen een login in het PIM-platform. En ook tijdens de hoorzitting stond het PIM-platform aan. Bewoners gebruikten kaarten uit het platform, de advocaat van de overheid verwees naar het platform en zelfs de bestuurs- rechters verduidelijkten hun vragen met verwijzing naar het platform.
Er was in dit project daardoor geen discussie over de feiten, die waren voor alle betrokkenen eenduidig en toegankelijk. Een van de betrokken staatsraden gaf tijdens de hoorzitting aan dat ‘het PIM-platform prima werkt, veel duidelijk maakt en helpt tijdens de discussie en voorbereiding’. De Raad van State kon daardoor een heldere discussie voeren over de wettelijk correcte belangenafweging. Helaas viel dat oordeel recent nega- tief uit voor het project vanwege stikstof, en ook was er op enkele punten toch onvoldoende rekening gehouden met burgerbelangen, aldus de uitspraak van de Raad van State.

naar
overzicht
CASES

kom
in contact
MET PIM